KURZY

Asertivní řešení problémů

STUDIJNÍ KURZ

Asertivní řešení problémů

Kurz Asertivní řešení problémů se věnuje pedagogům, vedoucím pracovníkům, a všem, kteří se v profesním životě setkávají s náročnými situacemi vyžadujícími pevné stanovisko a zároveň schopnost komunikovat s úctou a empatií. Asertivita je často mylně zaměňována s agresivitou, ale ve skutečnosti jde o vyvážený způsob komunikace, který umožňuje vyjádřit své potřeby a hranice, aniž by byly porušeny práva a pocity ostatních.

V rámci kurzu se účastníci seznámí se základními principy asertivity, učí se rozpoznávat pasivní, agresivní a asertivní chování a pracují na rozvoji svých komunikačních dovedností. Důraz je kladen na praktické situace, kdy je potřeba uplatnit asertivní přístup, například při řešení konfliktů, vyjednávání nebo dávání a přijímání zpětné vazby. Mimo to je kladen také velký důraz na sebereflektivní část, kdy si každý účastník může uvědomit své silné stránky i oblasti, kde je potřeba se ještě zdokonalit.

Kurz tak nabízí komplexní pohled na tuto důležitou oblast komunikace, poskytuje praktické nástroje a strategie pro zlepšení interakce s druhými a přispívá k celkovému profesnímu i osobnímu růstu účastníků.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
3.490,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně, absolvovat jednotlivé moduly, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura našich kurzů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle.

Každý modul je tvořen několika lekcemi s multimediálními studijními materiály, jako jsou texty, videa a prezentace. Studenti mohou tyto materiály procházet vlastním tempem a podle svých časových možností. Na konci každého modulu studenti splní určité studijní povinnosti – test, seminární práci či praktický úkol, dle specifik daného modulu. Úkoly jsou navrženy tak, aby studenti mohli prokázat porozumění a aplikaci získaných znalostí v praxi.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

Tento modul se soustředí na klíčové principy asertivity a její základní pilíře. Účastníci se seznámí s rozdíly mezi pasivním, agresivním a asertivním chováním a naučí se, jak je možné tato chování rozpoznávat v běžné komunikaci. Modul také zkoumá bariéry, které brání jednotlivcům v asertivní komunikaci, ať už jde o vnitřní překážky, jako jsou obavy z konfrontace, nebo vnější tlaky, například očekávání společnosti.

V tomto modulu se účastníci zaměří na konkrétní techniky a strategie, které lze využít v náročných a konfliktních situacích. Zahrnuje metody pro efektivní vyjednávání, dávání a přijímání kritiky, a řešení profesních i osobních konfliktů. Účastníci se naučí, jak komunikovat své potřeby a stanovovat hranice, aniž by přitom poškozovali vztahy s druhými.

Tento modul se věnuje propojení mezi emoční inteligencí a schopností komunikovat asertivně. Účastníci se dozvědí, jak jejich schopnost rozpoznávat, chápat a řídit vlastní emoce, stejně jako emoce druhých, může ovlivnit jejich reakce v konfliktních situacích. Modul zahrnuje techniky pro rozvoj emocionální inteligence, což pomáhá v budování silnějších mezilidských vztahů a zvyšuje asertivitu.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Ing. Karel Tomšík