MBA STUDIUM

Management ve školství

  • Úvod
  • /
  • MBA – Management ve školství

MBA - Management ve školství

Studijní program MBA – Management ve školství na Elite Teacher Academy je pečlivě navržen tak, aby poskytoval budoucím lídrům v oblasti vzdělávání komplexní znalosti a dovednosti potřebné k řízení škol a vzdělávacích institucí v dynamicky se měnícím prostředí. Program kombinuje hluboký teoretický podklad s aplikovanými aspekty moderního školského managementu, přičemž se zaměřuje na klíčové oblasti jako strategické plánování, rozvoj a implementace vzdělávacích programů, finanční řízení a hodnocení kvality vzdělávání.

Jelikož se celý program MBA – Management ve školství realizuje online, studenti mají příležitost studovat ve vlastním tempu a v prostředí, které jim nejvíce vyhovuje. Flexibilní formát studia umožňuje snadné začlenění studia do rušného profesního i osobního života. Důraz je kladen na analýzu reálných scénářů, které posilují kritické myšlení a rozhodovací schopnosti studentů.

Absolventi tohoto online programu MBA v oblasti školského managementu jsou vybaveni nejen hlubokými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi, které je připravují k řízení a inovaci ve školství. Bez ohledu na to, zda se jedná o tradiční školy, online vzdělávací platformy nebo alternativní vzdělávací instituce, absolventi tohoto programu jsou připraveni stát se lídry v oboru a přinášet pozitivní změny ve vzdělávání.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Tento předmět poskytuje studentům komplexní vhled do právních aspektů školství. Předmět zkoumá aktuální právní předpisy týkající se vzdělávání a nabízí analýzu jejich praktických dopadů na fungování škol a vzdělávacích institucí. Studenti se seznámí s klíčovými oblastmi, jako jsou práva a povinnosti učitelů a studentů, regulace školních institucí nebo otázky týkající se školního financování a odpovědnosti.

Psychologie vedení a řízení lidí se zabývá psychologickými aspekty vedení a řízení zaměstnanců. Studenti se seznámí s různými teoriemi a modely chování zaměstnanců, motivace, komunikace a rozvoje lidí. V rámci předmětu budou studenti zkoumat vliv osobnosti, skupinové dynamiky a emocí na pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců. Studenti se naučí efektivně komunikovat, motivovat a řídit týmy s ohledem na individuální potřeby a rozdílné charakteristiky zaměstnanců.

Pracovní právo je právní obor, který se zaměřuje na právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tento předmět se zabývá regulací pracovních podmínek, práv a povinností obou stran s cílem zajistit spravedlivé a vyvážené pracovní prostředí. Studium Pracovního práva zahrnuje právní úpravu pracovních smluv a práva zaměstnanců, jako je právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí, minimální mzda a ochrana před diskriminací.

V dnešní konkurenční krajině se školy a vzdělávací instituce musí prezentovat účinně a atraktivně. Předmět Marketingové řízení školy studenty zasvětí do základních principů marketingu a ukáže, jak je uplatnit ve vzdělávacím prostředí. Předmět obsahuje tematické okruhy jako segmentace trhu, branding, digitální marketing a komunikace s různými zainteresovanými stranami.

Efektivní řízení financí a zdrojů je klíčovým pilířem úspěšného vedení jakékoli školy. Tento předmět představuje studentům základní ekonomické principy a finanční nástroje potřebné pro řízení školního rozpočtu, plánování nákladů a řízení investic do infrastruktury a vybavení. Dále se studenti zaměří na strategické plánování a optimalizaci využití zdrojů.

Vzdělávací sektor je neustále v pohybu díky technologickým inovacím, sociálním změnám a globálním vlivům. Studium se proto zaměřuje na aktuální a budoucí směry ve vzdělávání, od digitálních technologií a online učení po nové pedagogické přístupy a metodiky. Studenti budou mít příležitost diskutovat o výzvách a příležitostech, které tyto trendy přinášejí pro školy a vzdělávací instituce.

V jádru každé úspěšné vzdělávací instituce stojí kvalifikovaní a motivovaní pedagogové a pracovníci. Předmět Personální management ve školství nabízí detailní pohled na moderní metody náboru, výběru, hodnocení a rozvoje personálu v oblasti vzdělávání. Studenti se naučí, jak vytvářet stimulující pracovní prostředí, podporovat profesní růst zaměstnanců a řešit personální výzvy specifické pro vzdělávací sektor.

Ve světě, kde se rychle mění technologie, společenské normy a vzdělávací potřeby, musejí školy pružně reagovat na nové výzvy. Předmět proto poskytuje nástroje a strategie pro úspěšnou implementaci a řízení změn ve školním prostředí. Studenti se seznámí s procesem změny, řešením odporu vůči změně a způsoby, jak vytvářet kulturu neustálého vylepšování.

Každá vzdělávací instituce je vystavena různým rizikům, ať už se jedná o bezpečnostní hrozby, finanční nejistoty nebo pedagogické výzvy. Předmět Řízení rizik ve školství představuje studentům metody identifikace, hodnocení a minimalizace rizik v oblasti vzdělávání. Předmět zdůrazňuje význam proaktivního přístupu k řízení rizik a vytváření bezpečného a stabilního vzdělávacího prostředí.

Aby školy a vzdělávací instituce mohly poskytovat nejlepší možné vzdělání, je nezbytné zaměřit se na kvalitu ve všech aspektech své činnosti. Tento předmět studentům představuje zásady a metody zajišťování kvality, měření výkonnosti a kontinuálního zlepšování. Studenti se naučí, jak nastavit a hodnotit standardy kvality, jak získávat a interpretovat zpětnou vazbu a jak implementovat opatření pro zvýšení úrovně výuky a spokojenosti studentů.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Jana Králová, MBA