KURZY

Strategický plán rozvoje školy – jak na to

STUDIJNÍ KURZ

Strategický plán rozvoje školy – jak na to

Kurz Strategický plán rozvoje školy – jak na to je navržen tak, aby pedagogům a školským manažerům poskytl důkladné znalosti a pochopení procesu strategického plánování v kontextu vzdělávacích institucí. Kurz se zaměřuje na klíčové aspekty plánování, včetně analýzy vnějšího a vnitřního prostředí školy, technik hodnocení a nastavení cílů, stejně jako na efektivní metody monitorování a hodnocení implementace strategického plánu.

Účastníci se dozvědí, jak identifikovat a reagovat na různé faktory, které mohou ovlivnit vývoj a růst školy, od legislativního rámce po ekonomické trendy a sociální změny. 

V digitálním formátu je kurz navržen tak, aby byl snadno přístupný a pohodlný pro všechny účastníky, a poskytuje hluboký teoretický základ kombinovaný s praktickými příklady a případovými studiemi, které ilustrují klíčové koncepty. Kurz tak představuje esenciální nástroj pro všechny, kteří hledají způsoby, jak zdokonalit strategie své školy a dosáhnout excelence ve vzdělávání.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
1.790,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně, absolvovat jednotlivé moduly, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura našich kurzů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle.

Každý modul je tvořen několika lekcemi s multimediálními studijními materiály, jako jsou texty, videa a prezentace. Studenti mohou tyto materiály procházet vlastním tempem a podle svých časových možností. Na konci každého modulu studenti splní určité studijní povinnosti – test, seminární práci či praktický úkol, dle specifik daného modulu. Úkoly jsou navrženy tak, aby studenti mohli prokázat porozumění a aplikaci získaných znalostí v praxi.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

Tato část poskytuje účastníkům pevný teoretický základ pro strategické plánování. Prozkoumává se zde historie a význam strategického plánování ve vzdělávacím kontextu, s důrazem na jeho roli v dosažení dlouhodobých cílů a vizí školy. Učastníci zde také získají znalost různých modelů a přístupů k plánování, které mohou uplatnit v praxi.

V této části se kurz zaměřuje na techniky a nástroje, jak analyzovat různé faktory ovlivňující školu. SWOT analýza, PESTLE analýza a další metody jsou zde podrobně rozebrány. Důraz je kladen na schopnost identifikovat hrozby a příležitosti v okolním prostředí, stejně jako na rozpoznání silných a slabých stránek vnitřního prostředí školy.

Po základním pochopení a analýze prostředí se účastníci kurzu naučí, jak formulovat jasné, měřitelné a dosažitelné cíle. Tato část se také zaměřuje na vývoj konkrétního strategického plánu, který reflektuje potřeby a ambice školy. Proces plánování je zde představen krok za krokem, od vytváření vize a mise školy až po výběr konkrétních strategií a taktik.

Poslední část kurzu se věnuje tomu, jak zajistit řádnou a účinnou realizaci strategického plánu. Účastníci kurzu se dozvědí, jak nastavit a používat různé metriky a indikátory výkonu, jak pravidelně hodnotit postup vůči stanoveným cílům a jak provádět potřebné úpravy a revize plánu v reakci na měnící se podmínky.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Mgr. Jana Králová, MBA