KURZY

Wellbeing pro pedagogické pracovníky

STUDIJNÍ KURZ

Wellbeing pro pedagogické pracovníky

Kurz je navržen tak, aby podpořil a vzdělával pedagogické pracovníky v oblasti péče o sebe a o psychické zdraví. V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí identifikovat a řešit zdroje stresu ve své práci, rozpoznávat příznaky vyhoření a najít způsoby, jak podpořit svou duševní pohodu v náročném prostředí vzdělávání.

V rámci kurzu budou probírány různé strategie a techniky, jak efektivně zvládat stres, rozvíjet emoční odolnost a posilovat svou psychickou pohodu. Pedagogové se také naučí, jak integrace těchto dovedností do každodenní praxe může mít pozitivní vliv nejen na jejich osobní pohodu, ale i na vztahy s kolegy a studenty. Navíc, kurz zdůrazňuje význam pravidelné sebereflexe a sebepoznání, což umožňuje pedagogům lépe rozpoznat své potřeby a přizpůsobit své metody sebepéče.

V dnešní době, kdy se od pedagogů očekává stále více, a kdy jsou často vystaveni mnoha nárokům a tlakům, je důležité, aby měli k dispozici nástroje a strategie, jak se chránit před chronickým stresem a vyhořením. Tento kurz jim nabízí nejen teoretické znalosti, ale i praktické návody, jak si vytvořit zdravý work-life balance, jak efektivně komunikovat se studenty, rodiči i kolegy, a jak si zachovat vnitřní klid a rovnováhu i v náročných situacích.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
1.490,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně, absolvovat jednotlivé moduly, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura našich kurzů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle.

Každý modul je tvořen několika lekcemi s multimediálními studijními materiály, jako jsou texty, videa a prezentace. Studenti mohou tyto materiály procházet vlastním tempem a podle svých časových možností. Na konci každého modulu studenti splní určité studijní povinnosti – test, seminární práci či praktický úkol, dle specifik daného modulu. Úkoly jsou navrženy tak, aby studenti mohli prokázat porozumění a aplikaci získaných znalostí v praxi.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

Tento modul se zaměřuje na základní principy sebepéče, včetně metod, jak rozpoznat příznaky vyhoření, a jak se jim účinně vyhnout. Kurz se věnuje technikám, které pomáhají pedagogům lépe si organizovat čas, zacházet s vlastními emocemi a regenerovat svou energii.

V tomto modulu se účastníci dozvědí více o důležitosti kvalitní komunikace ve školním prostředí. Budou se zabývat technikami asertivní komunikace, způsoby, jak řešit konflikty, a jak efektivně komunikovat s různými skupinami lidí, např. s rodiči, studenty či kolegy. Důraz bude kladen na porozumění různým komunikačním stylům a na význam empatie v pedagogickém procesu.

Tento modul se zaměřuje na sílu kolegiality a spolupráce v pedagogickém prostředí. Účastníci se seznámí s technikami a metodami, jak vytvářet a udržovat pozitivní a podporující týmovou atmosféru, jak sdílet osvědčené postupy a jak společně řešit náročné situace. Kurz také zdůrazňuje důležitost vzájemného mentoringu a sdílení zkušeností mezi kolegy různých věkových skupin a zkušeností.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Mgr. Jiří Urbánek