LLM STUDIUM

Veřejné právo

  • Úvod
  • /
  • LLM – Veřejné právo

LLM - Veřejné právo

Studijní program je navržený pro studenty, kteří mají zájem o hlubší porozumění a specializaci v oblasti práva veřejného sektoru. Tento program poskytuje studentům komplexní znalosti a dovednosti týkající se právních a regulačních aspektů, které ovlivňují chod veřejných institucí a správu věcí veřejných. Obsah studijního programu zahrnuje analýzu různých aspektů veřejného práva, včetně ústavního práva, správního práva až práva pracovního. Studenti budou zkoumat základní právní principy, které formují a řídí veřejný sektor, včetně role vlády, práv občanů a ochrany lidských práv.

Dalším důležitým prvkem programu je zaměření na právní rámce a nástroje, které ovlivňují veřejnou politiku a správu. Studenti budou studovat procesy tvorby a implementace právních předpisů, s důrazem na etické a sociální aspekty veřejného práva.

Cílem programu je vybavit studenty dovednostmi kritického myšlení a analýzy v oblasti veřejného sektoru, a to včetně schopnosti identifikovat právní výzvy a problémy, kterým čelí vlády a veřejné instituce. Program je klíčem k hlubšímu porozumění a úspěchu v oblasti práva, které má zásadní vliv na fungování společnosti a veřejný zájem.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
74.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

LLM studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Obsahem tohoto předmětu jsou především základní instituty správního práva, jeho vymezení, význam, předmět, prameny a stěžejní principy, které celou činnost veřejné správy ovládají. Blíže bude vysvětlen vztah správního práva k veřejné správě a ostatním oblastem práva, pojem správní činnosti a její jednotlivé formy, rozdíl mezi subjekty a vykonavateli veřejné správy a základní otázky organizace veřejné správy.

Základem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy fungování správního soudnictví se zaměřením na jednotlivé typy řízení, se kterými se v této oblasti můžeme setkat. Rozebrány budou teoretické otázky, platná právní úprava a její aplikace v praxi, charakteristika odpovědnosti za správní delikty a jejich členění, stejně tak jako rozbor práva přestupkového, jeho prameny, odpovědnost za přestupek a samotné přestupkové řízení.

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s problematikou organizace a činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů v České republice. Důraz bude kladen zejména na historický vývoj územně samosprávných celků, dále na jejich ústavní a zákonné vymezení a rozbor jejich působnosti, vnitřní organizace a činnosti.

Finanční právo je součástí práva veřejného, a proto bez pochyby úzce souvisí s problematikou veřejné správy a veřejného práva obecně. Z toho důvodu by studentům základní znalost této oblasti neměla chybět. V rámci předmětu bude studentům objasněna problematika související se subjekty finančního práva, finanční kontrola a také základy právní úpravy daňového a rozpočtového práva.

Tento předmět úzce doplňuje předešlé předměty, které se týkaly základů správního práva, organizace veřejné správy a finančního práva. Pozornost bude věnována především postavení a úkolům územně samosprávných celků, jejich majetku a hospodařením s ním či finančním hospodařením organizací zřízených obcí či krajem. Opomenuta nebude též problematika rozpočtových příjmů obce a kraje, a to jak daňového, tak nedaňového charakteru.

Pozemkové právo v sobě zahrnuje nejen veřejnoprávní, ale také soukromoprávní aspekty vztahu k půdě jako speciálního předmětu právních vztahů. Studentům bude v rámci tohoto předmětu poskytnut přehled o specifikách právní úpravy pozemkových vztahů. Probrány budou zejména instituty pozemkového vlastnictví, užívacího práva k půdě, věcná břemena, kategorizace půdy a územní plánování.

Předmět pracovního práva představuje jednu z částí sociálního práva, kterému se budeme v rámci této specializace věnovat. Výuka bude zaměřena na obecnou znalost základních pojmů pracovního práva, pracovní poměr – jeho vznik, změny a ukončení a na všechny instituty, které na pracovní poměr navazují. Dále bude objasněna problematika agenturního zaměstnávání, různé formy kolektivních pracovněprávních vztahů, odbory a kontrolní činnost v oblasti pracovního práva.

Předmět zaměřený na právo sociálního zabezpečení úzce navazuje na předchozí předmět, který se věnoval právu pracovnímu a spoléhá tedy na studentovu orientaci v této oblasti práva. Pozornost bude věnována normám upravující hmotné zabezpečení a služby, které stát či územně samosprávný celek zajišťuje, reguluje či poskytuje občanům, kteří jsou z nějakého důvodu omezeni ve výdělečné činnosti a budou rozebrány všechny subsystémy, které toto právo obsahuje, tedy zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, zabezpečení v mateřství, důchodové pojištění, penzijní připojištění, pojištění a zabezpečení v nezaměstnanosti, pojištění a zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání, státní sociální podpora a pomoci rodinám, sociální pomoc a sociální služby.

Tento předmět je zaměřen na informace jako na základní stavební kámen moderní společnosti, které právo reflektuje v jeho mnoha podobách. Studenti budou obeznámeni s problematikou přístupu k informacím, nakládání s nimi, ochrany informací obecně vč. ochrany osobních údajů a odpovědnosti za jejich zneužití. Nebudou opomenuty základní právní předpisy z oblasti správního práva, stejně tak jako předpisy z oblasti práva ústavního či mezinárodního.

Právo životního prostředí je posledním předmětem této specializace a bude zaměřen především na problematiku, která úzce souvisí se současnými příčinami a důsledky globálního ohrožování a poškozování životního prostředí a na požadavky, které mají zajistit jeho ochranu. Studentům tohoto předmětu bude podán ucelený přehled právní úpravy v této oblasti, principy, metody, nástroje a cíle ochrany životního prostředí se zaměřením na ochranu jeho jednotlivých složek.

Titul LLM (Master of Laws) nabízí širokou škálu specializací, od mezinárodního práva po korporátní právo a další oblasti. Absolvování magisterského programu LLM zahrnuje prozkoumání určitého právního tématu nebo oblasti do větší hloubky a opravdu detailně. Držitelé titulu LLM tak získávají nejen pokročilé znalosti v dané oblasti, ale také dovednosti kritického myšlení, analýzy právních otázek a interpretace složitých právních předpisů.

Titul LLM proto otevírá dveře k náročnějším a prestižním pracovním pozicím ve veřejném a soukromém sektoru, a také poskytuje základ pro pokračování ve výzkumné či akademické kariéře.

 
Garant studijního programu

JUDr. Michal Opletal