Ed.D. STUDIUM

Doctor of Education

  • Úvod
  • /
  • Ed.D. – Doctor of Education

Ed.D. - Doctor of Education

Program Doctor of Education (Ed.D.) je navržen tak, aby poskytl vedoucím pracovníkům v oblasti vzdělávání rozsáhlé znalosti a dovednosti potřebné pro vedení a transformaci vzdělávacích institucí. Ed.D. program je ideální pro zkušené učitele, zaměstnance na administrativních pozicích ve školství, analytiky v oblasti vzdělávání, vzdělávací konzultanty a další profesionály, kteří chtějí získat doktorskou úroveň vzdělání a podílet se na vedení a inovaci v oblasti vzdělávání.

Program se soustředí na aplikovaný výzkum a praxi, poskytuje studentům možnost prohloubit své porozumění teoretickým základům vzdělávání a aplikovat tyto znalosti na řešení komplexních výzev ve svých pracovních prostředích. Studenti se v rámci programu zapojí do kritické analýzy současných vzdělávacích politik, praktik a teorií, a budou mít příležitost rozvíjet inovativní strategie a řešení pro zlepšení výsledků vzdělávání. Program je zaměřen na budování vedoucích schopností, posilování analytického myšlení a podporu kontinuálního profesionálního rozvoje.

Tento program je navržen tak, aby poskytl studentům komplexní a multidisciplinární přístup k vedení a inovacím ve vzdělávání, s důrazem na aplikovaný výzkum a praktické dovednosti potřebné k řešení reálných problémů v dnešních vzdělávacím světě.

 

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 14-16 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
94.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Ed.D. studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět se zaměřuje na detailní pochopení a reflexi teoretických základů a současných praxí ve vzdělávání. Studenti budou zkoumat různé vzdělávací teorie a modely, a jak jsou aplikovány v moderních vzdělávacích prostředích. Předmět také poskytuje prostor pro analýzu toho, jak teorie ovlivňují pedagogické strategie a výsledky učení. Předmět poskytne studentům možnost prozkoumat, jak vědecký výzkum informuje o vzdělávací praxi, a jak mohou vést tyto teorie k inovacím ve vzdělávání.

Vývoj a návrh učebních osnov je předmět, který se soustředí na zásady a techniky potřebné pro vytváření efektivních a relevantních učebních osnov. Studenti budou prozkoumávat různé přístupy k návrhu učebních osnov, včetně integrace různých vzdělávacích teorií a výzkumných nálezů do návrhu osnov. Předmět také pokrývá kritické analýzy současných trendů a problémů spojených s návrhem a implementací učebních osnov. Studenti se naučí, jak vytvářet učební osnovy, které podporují diverzifikované učební potřeby a zvyšují úspěch studentů. Důraz bude kladen na hodnocení a revizi učebních osnov s cílem zajistit jejich relevanci a efektivitu.

Předmět je zaměřen na pochopení toho, jak se organizace ve vzdělávání chovají, a jak mohou být efektivně řízeny a měněny. Studenti budou zkoumat teorie organizace, vedení a změny, a jak tyto koncepty ovlivňují výkon a kulturu vzdělávacích institucí. Předmět také zahrnuje analýzu různých strategií a nástrojů potřebných pro efektivní řízení a podporu změn ve vzdělávacích organizacích. Předmět poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné k identifikaci a řešení organizačních problémů a k vedení pozitivních změn ve vzdělávacích institucích.

Předmět poskytuje detailní pochopení rostoucí role technologie ve vzdělávání a jejího potenciálu pro inovace v pedagogických strategiích. Studenti budou zkoumat různé vzdělávací technologie, jejich aplikace a dopady na učení a výuku. Předmět také zdůrazní význam nepřetržitého profesionálního rozvoje ve vzdělávacích technologiích a představí rámec pro hodnocení a vyhodnocování technologických nástrojů a programů ve vzdělávacím kontextu.

V rámci tohoto předmětu budou studenti zkoumat různé aspekty řízení lidských zdrojů, včetně náboru, výběru, hodnocení výkonu, profesionálního rozvoje a odměňování personálu. Předmět pokrývá právní a etické otázky spojené s řízením lidských zdrojů ve vzdělávání. Důraz bude kladen na vývoj strategií pro budování pozitivní organizační kultury a podporu kontinuálního profesionálního rozvoje ve vzdělávacích institucích. Předmět také představí nejnovější výzkum a trendy v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich aplikaci ve vzdělávacím kontextu.

Předmět je zaměřen na zásady a postupy hodnocení a evaluaci vzdělávacích programů a strategií. Studenti budou zkoumat různé metody a nástroje používané pro hodnocení efektivnosti a kvality vzdělávacích programů. Studenti budou mít možnost rozvíjet své schopnosti kritického myšlení a rozhodování v kontextu hodnocení a evaluace vzdělávacích iniciativ. V neposlední řadě tento předmět představí studentům nejnovější výzkum a trendy v oblasti hodnocení a evaluace vzdělávacích programů.

Předmět se zaměřuje na zásady a metody hodnocení a poskytování zpětné vazby ve vzdělávacím kontextu. Studenti budou zkoumat různé strategie hodnocení, včetně formálního a neformálního hodnocení, a jak mohou být použity k podpoře učení a vývoje studentů. Dále budou studenti vyzváni k reflexi vlastní praxe ve vztahu k hodnocení a zpětné vazbě a k rozvoji strategií pro jejich efektivní použití ve vzdělávacím prostředí. Studenti budou mít možnost rozvíjet své schopnosti komunikace a interpersonální interakce, což jsou klíčové dovednosti pro efektivní hodnocení a poskytování zpětné vazby.

Předmět se zaměřuje na rozpoznání a ocenění diverzity ve vzdělávacím prostředí a na rozvoj inkluzivních strategií a praxí. Studenti budou zkoumat různé aspekty diverzity, včetně kulturní, sociální, ekonomické a vzdělávací diverzity. Předmět také zdůrazní význam inkluzivního vzdělávání pro podporu rovnosti příležitostí a sociální spravedlnosti. Studenti budou mít možnost rozvíjet své dovednosti v oblasti komunikace a interakce s různorodými skupinami.

Předmět poskytuje komplexní přehled o finančním řízení a rozpočtování ve vzdělávacích institucích. Studenti budou zkoumat různé metody financování vzdělávání a způsoby efektivního rozpočtování a finančního plánování. Předmět pokrývá právní a etické otázky spojené s financováním a rozpočtováním ve vzdělávání. Dále budou mít studenti možnost rozvíjet své analytické a rozhodovací dovednosti ve finančním kontextu.

Předmět se zaměřuje na vývoj efektivních strategických plánů pro vzdělávací instituce. Studenti budou prozkoumávat různé aspekty strategického plánování, včetně analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, stanovení cílů, a vývoj strategií a akčních plánů. Předmět zdůrazní význam spolupráce a komunikace s různými zainteresovanými stranami ve vzdělávacím prostředí při vývoji a implementaci strategických plánů a poskytne studentům možnost rozvíjet své vedoucí schopnosti a strategické myšlení potřebné k úspěšnému strategickému plánování a rozvoji ve vzdělávání.

Titul Doctor of Education (Ed.D.) je postgraduální akademický titul zaměřený na aplikovaný výzkum a praxi ve vzdělávání. Doktorát z pedagogiky (Ed.D.) je profesní titul určený pro pracovníky, kteří usilují o vedoucí pozice ve vzdělávání. Absolventi s titulem Ed.D. jsou dobře připraveni na vedoucí pozice ve vzdělávacích institucích, výzkumných centrech, veřejném sektoru nebo neziskových organizacích.

 
Garant studijního programu

Mgr. Jana Králová, MBA