KURZY

Projektová výuka

STUDIJNÍ KURZ

Projektová výuka

Projektová výuka je inovativní pedagogická metoda, která klade důraz na aktivní zapojení studentů do učebního procesu. Kurz je navržen tak, aby pedagogům poskytl hloubkové pochopení principů, metod a technik projektového vzdělávání, aby je mohli efektivně implementovat do své výuky.

Kurz se zabývá strategiemi pro vytváření, hodnocení a reflexi projektových úkolů ve vzdělávacím prostředí. Pedagogové se také dozvědí, jak projektovou výuku začlenit do svých vyučovacích plánů a jak ji adaptovat pro různé věkové skupiny a předměty.

Cílem kurzu je vybavit pedagogy nástroji a znalostmi potřebnými pro úspěšné začlenění projektové výuky do jejich pedagogické praxe. Účastníci se naučí, jak vytvářet stimulující a relevantní projekty, které motivují studenty k hlubokému učení a podporují jejich kritické myšlení, spolupráci a komunikační dovednosti. 

Kurz slouží jako komplexní průvodce projektovou výukou, který umožní pedagogům rozvinout své dovednosti a pochopení této dynamické a efektivní metody vzdělávání. Díky tomu budou moci nabídnout svým studentům bohaté a smysluplné učební zkušenosti, které podporují celoživotní učení a přípravu na 21. století.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
1.490,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně, absolvovat jednotlivé moduly, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura našich kurzů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle.

Každý modul je tvořen několika lekcemi s multimediálními studijními materiály, jako jsou texty, videa a prezentace. Studenti mohou tyto materiály procházet vlastním tempem a podle svých časových možností. Na konci každého modulu studenti splní určité studijní povinnosti – test, seminární práci či praktický úkol, dle specifik daného modulu. Úkoly jsou navrženy tak, aby studenti mohli prokázat porozumění a aplikaci získaných znalostí v praxi.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

Tento modul se zaměřuje na historii a teoretické základy projektové výuky. Pedagogové zde objeví, jak se tento přístup vyvinul a jaký je jeho význam v moderním vzdělávání. Dále se seznámí s hlavními principy a výhodami projektového učení.

Zde se účastníci dozvědí, jak vytvářet kvalitní a relevantní projekty pro své studenty. Budou procházet procesem výběru témat, stanovením cílů a vytvářením směrnic, které vedou studenty k hlubokému učení a objevování.

Efektivní hodnocení je klíčovým prvkem projektového učení. V tomto modulu se pedagogové naučí, jak vytvářet měřitelné cíle, jak hodnotit průběh a výsledky projektu a jak poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu studentům.

Tento modul nabídne strategie pro integraci projektů do stávajících vyučovacích plánů. Pedagogové zde objeví, jak adaptovat projektovou výuku pro různé věkové skupiny, předměty a vzdělávací potřeby.

V projektové výuce se role učitele mění z tradičního přednášejícího na facilitátora. V tomto modulu se účastníci seznámí s tím, jak podporovat studenty v jejich objevování, jak efektivně komunikovat a jak řešit potíže, které mohou v průběhu projektu vzniknout.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Mgr. Jana Králová, MBA