MBA STUDIUM

Personální řízení a andragogika

MBA - Personální řízení a andragogika

Studijní program MBA v oboru Personální řízení a andragogika je navržen tak, aby poskytl studentům komplexní znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné řízení lidských zdrojů v různých organizacích a institucích, stejně jako pro vzdělávání dospělých. Studijní program je zacílen na to, aby studentům poskytl hloubkové znalosti v oblasti náboru, vývoje, hodnocení a motivace zaměstnanců.

V rámci programu se studenti naučí nejen strategické aspekty personálního řízení, ale také se zaměří na specifika vzdělávání dospělých a procesy andragogiky. Díky tomu studenti získají vysokou úroveň kompetencí a připraví se na úspěšnou kariéru v oblasti vzdělávání dospělých.

Cílem tohoto studijního programu je vybavit studenty nejen teoretickými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi, aby mohli úspěšně řešit výzvy současného vzdělávacího prostředí a stát se odborníky v oboru řízení lidských zdrojů.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Pracovní právo je právní obor, který se zaměřuje na právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tento předmět se zabývá regulací pracovních podmínek, práv a povinností obou stran s cílem zajistit spravedlivé a vyvážené pracovní prostředí. Studium Pracovního práva zahrnuje právní úpravu pracovních smluv a práva zaměstnanců, jako je právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí, minimální mzda a ochrana před diskriminací.

Studijní předmět poskytuje studentům komplexní pohled na oblast řízení lidských zdrojů v organizacích. Zahrnuje klíčové aspekty náboru, výběru, zaškolování, hodnocení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců. Předmět se věnuje také tématům jako jsou odměňování, motivace, vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, a právní aspekty zaměstnání.

Důraz je kladen na význam strategického řízení lidských zdrojů pro dosažení cílů organizace a na to, jak efektivní personalistika může vytvářet konkurenční výhodu. Studenti se také seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti personalistiky, včetně využití technologií a dat v HR, diverzity na pracovišti a významu korporátní kultury.

Studijní předmět se zaměřuje na morální a etické otázky, s nimiž se personalisté setkávají při své práci. Předmět zkoumá etická dilemata v oblastech náboru, výběru, hodnocení výkonnosti, rozvoje zaměstnanců, odměňování a vztahů na pracovišti.

Studenti se seznámí s různými etickými teoriemi a modely rozhodování, které jim poskytnou nástroje pro navigaci v komplexních situacích. Během studia se budou věnovat tématům jako jsou diskriminace na pracovišti, transparentnost a otevřenost v komunikaci, zacházení s osobními údaji zaměstnanců, a etika ve vztahu ke korporátní sociální odpovědnosti.

Předmět Management změn se zabývá strategickým a efektivním řízením a implementací změn v organizaci. Studenti se naučí identifikovat, plánovat a řídit změny a porozumět lidským faktorům a chování během procesu změn. Důraz je kladen na roli vedení, komunikaci a monitorování změn. Cílem je získat dovednosti pro úspěšné přizpůsobování se změnám v dynamickém prostředí.

Předmět je zaměřen na studium procesů učení a výuky dospělých. Odlišuje se od pedagogiky, která se zabývá vzděláváním dětí a mladistvých, tím, že se věnuje specifickým potřebám, motivacím a charakteristikám dospělých jedinců ve vzdělávacím procesu.

Cílem předmětu je vybavit studenty komplexním pochopením andragogiky a její aplikací v praxi, aby mohli úspěšně naplňovat roli odborníků v oblasti vzdělávání dospělých.

Předmět se zaměřuje na praktické metody a nástroje, které usnadňují proces učení dospělých. Studenti se naučí, jak navrhovat, implementovat a hodnotit vzdělávací aktivity pro dospělé, včetně workshopů, seminářů a online kurzů. Důraz je kladen na interaktivní a participativní metody, které zohledňují specifické potřeby a očekávání dospělých studentů.

Předmět zkoumá strategie pro identifikaci, rozvoj a retenci klíčových talentů v organizaci. Studenti se seznámí s moderními nástroji a přístupy k řízení talentů, včetně mentoringu, koučinku a individuálních rozvojových plánů. Tento předmět zdůrazňuje význam strategického řízení talentů v kontextu globální konkurenceschopnosti a rychle se měnícího podnikatelského prostředí.

Předmět se zaměřuje na strategie a nástroje pro správné odměňování a rozvoj zaměstnanců v organizaci. Studenti se seznámí s různými systémy odměňování, jako jsou finanční a nefinanční benefity, ocenění a motivační programy. Dále se budou zabývat plánováním a implementací vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvojem jejich dovedností a kariérním růstem. Cílem je porozumět vztahu mezi odměňováním, vzděláváním a motivací zaměstnanců a efektivně tyto aspekty řídit v rámci organizace.

V předmětu Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se studenti věnují technikám a strategiím pro vytváření a implementaci efektivních vzdělávacích a rozvojových programů. Studium zahrnuje témata jako návrh vzdělávacích programů, hodnocení potřeb vzdělávání, metody výuky a měření účinnosti vzdělávání.

Předmět Psychologie práce a organizace zkoumá, jak jednotlivci vnímají, myslí a jednají v pracovním prostředí. Studenti se seznámí s klíčovými koncepty a teoriemi týkajícími se motivace, týmové dynamiky, rozhodování a vedení. Dále se zaměří na otázky týkající se stresu v práci, spokojenosti s prací a organizační kultury, s cílem pochopit, jak tato témata ovlivňují výkonnost a pohodu zaměstnanců.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Kateřina Svobodová, MBA