KURZY

Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky

STUDIJNÍ KURZ

Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky

V dnešním náročném vzdělávacím prostředí čelí pedagogové množství stresorů, které mohou mít významný dopad na jejich profesní výkon i osobní pohodu. Kurz Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky je speciálně navržen tak, aby pedagogy vybavil hlubokým porozuměním povahy stresu a poskytl jim ucelený soubor strategií, jak efektivně zvládat stresové situace v práci.

V rámci kurzu budou účastníci zkoumat různé zdroje stresu ve vzdělávacím prostředí, od tlaku na dosažení akademických standardů až po vyrovnávání se s emočními a sociálními výzvami studentů. Dále se budou zabývat tím, jak stres ovlivňuje jejich fyzické a psychické zdraví, a jak může nepříznivě ovlivnit vztahy s kolegy a studenty.

Účastníci objeví širokou škálu praktických nástrojů a technik, od relaxačních metod a mindfulness až po strategie pro zlepšení své odolnosti vůči stresu. Důraz bude kladen na rozvoj osobního zájmu o sebereflexi a sebepoznání, které jsou klíčovými nástroji pro budování odolného postavení vůči stresovým výzvám.

Cílem kurzu je nejen zlepšit schopnost pedagogů čelit stresu v profesním životě, ale také podpořit jejich celkové duševní a emocionální blaho, což může významně přispět k vytváření pozitivnějšího, produktivnějšího a harmoničtějšího vzdělávacího prostředí pro všechny zúčastněné strany.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
2.990,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně, absolvovat jednotlivé moduly, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura našich kurzů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle.

Každý modul je tvořen několika lekcemi s multimediálními studijními materiály, jako jsou texty, videa a prezentace. Studenti mohou tyto materiály procházet vlastním tempem a podle svých časových možností. Na konci každého modulu studenti splní určité studijní povinnosti – test, seminární práci či praktický úkol, dle specifik daného modulu. Úkoly jsou navrženy tak, aby studenti mohli prokázat porozumění a aplikaci získaných znalostí v praxi.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

Cílem tohoto studijního okruhu je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe rozumět stresu, který může být spojen s jejich profesí, a poskytnout jim nástroje a dovednosti pro jeho efektivní zvládání.

Cílem tohoto modulu je vybavit pedagogické pracovníky konkrétními nástroji a technikami, které jim pomohou efektivně zvládat stresové situace ve své práci. Tato dovednost je klíčová pro udržení zdravého pracovního prostředí a podporu optimálního výkonu ve výuce.

Cílem tohoto modulu je posílit schopnost pedagogických pracovníků vyrovnávat se se stresem a tlakem, které mohou v jejich práci vznikat. Budování odolnosti je klíčem k udržení psychického zdraví a výkonu, a zároveň k dosažení dlouhodobého profesního úspěchu.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Mgr. Jiří Urbánek