MBA STUDIUM

Management sociálních věcí

MBA - Management sociálních věcí

Studijní program je koncipován tak, aby poskytl studentům komplexní dovednosti a znalosti nezbytné pro úspěšné řízení organizací a projektů, které se zaměřují na sociální a humanitární otázky.

Jedním z výrazných prvků tohoto programu je propojení teorie s praktickými zkušenostmi. Toto spojení mezi teoretickými koncepty a praktickým využitím zvyšuje připravenost absolventů pro řešení složitých výzev, se kterými se mohou setkat v profesním životě.

Dalším klíčovým aspektem programu je etika a sociální odpovědnost. Studenti budou zkoumat morální a etické otázky spojené s řízením organizací, zejména těch, které mají sociální dopad. Tato perspektiva je důležitá v kontextu práce s komunitami a jednotlivci, kde je etické chování klíčové pro dosažení pozitivního vlivu.

Po absolvování tohoto programu budou absolventi připraveni na řídicí pozice v různých organizacích, včetně neziskových organizací, vládních agentur a sociálních služeb. Tento program je brán jako klíčový nástroj pro ty, kteří chtějí spojit svůj profesní růst s pozitivním sociálním dopadem a zlepšením kvality života v komunitách.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět poskytuje základní přehled o komplexním světě sociálních služeb a institucí. Studenti se seznámí s klíčovými pojmy, principy a teoriemi, které formují základ řízení v sociálním sektoru. Během studia budou probírána témata jako historie a vývoj sociálních služeb, základní organizační struktury, financování a etika v sociální práci. Dále se studenti naučí rozumět výzvám a možnostem, které přináší řízení sociálních projektů a organizací. Celkově předmět představuje nezbytný základ pro hlubší studium a praktickou aplikaci managementu v oblasti sociálních věcí.

Předmět Sociální politika a praxe se zaměřuje na zkoumání základních principů a koncepcí, které formují sociální politiku v různých kulturách a politických systémech. Studenti se seznámí s historií, teoriemi a hlavními aktéry sociální politiky, což jim umožní hlubší pochopení, jak se sociální politiky formují, implementují a hodnotí. Předmět také zkoumá výzvy a důsledky různých sociálních intervencí a programů, což studentům nabízí praktický pohled na dopady politik na jednotlivce a komunity.

Personální management v sociálních službách se zaměřuje na specifika řízení lidských zdrojů v sektoru sociálních služeb. Vzhledem k citlivé povaze práce v tomto odvětví je důležité pochopit, jak efektivně rekrutovat, hodnotit a rozvíjet pracovníky, kteří se starají o zranitelné skupiny lidí. Studenti získají dovednosti v oblasti náboru, výběru, školení a hodnocení personálu specificky pro sociální služby. Předmět také zdůrazňuje význam etiky, empatie a kultury pečovatelského prostředí, které jsou nezbytné pro úspěch v této oblasti.

Předmět Právní aspekty managementu sociálních věcí se zaměřuje na právní rámec, v němž sociální služby a organizace působí. Studenti se seznámí s klíčovými zákony, nařízeními a standardy, které ovlivňují fungování sociálního sektoru. Během studia budou prozkoumány témata jako smluvní právo, pracovní právo, zákon o sociálních službách a další relevantní právní otázky týkající se sociálních služeb. Důraz je kladen na etické a právní zásady, které by měly řídit rozhodování a činnost manažerů v sociálním sektoru. Předmět také poskytuje studentům praktické dovednosti v oblasti řešení právních sporů, vyjednávání a interpretace právních dokumentů, což je připravuje na efektivní a zodpovědné působení v rámci svých rolí v sociálním sektoru.

Předmět zkoumá specifické výzvy a příležitosti při propagaci a získávání financí pro sociální iniciativy a organizace. Studenti se seznámí s efektivními strategiemi a nástroji pro cílení, komunikaci a budování vztahů s dárci a veřejností. Předmět také představuje nejnovější trendy v oblasti digitálního marketingu a sociálních médií a jejich využití pro zvyšování povědomí a podpory pro sociální projekty.

Management projektů v sociálních službách poskytuje studentům nástroje a metody potřebné k účinnému plánování, implementaci a hodnocení sociálních projektů. Studenti se naučí, jak stanovit cíle projektu, rozdělit úkoly, sledovat pokrok a zajistit, aby byly zdroje efektivně využívány. Důraz je kladen na adaptabilitu a pružnost v řízení, což je klíčové v rychle se měnícím a často nepředvídatelném prostředí sociálních služeb.

Řízení kvality a výkonu v sociálních službách se zaměřuje na zajištění vysoké úrovně péče a služeb v sociálním sektoru. Studium zdůrazňuje důležitost kontinuálního hodnocení a zlepšování praxe. Studenti se seznámí s nástroji a metodami pro měření kvality služeb, analýzu výsledků a implementaci změn v reakci na zjištěné potřeby. Zvláštní pozornost je věnována etickým a kulturním aspektům řízení kvality, aby byly služby poskytovány s respektem k jednotlivcům a komunitám, kterým slouží.

Předmět Rozvoj a implementace sociálních programů vede studenty k hlubokému porozumění procesu vytváření a zavádění efektivních sociálních programů v praxi. Zaměřuje se na kroky od počátečního výzkumu a identifikace potřeb komunity až po plánování, design a spuštění konkrétního programu. Studenti se naučí, jak analyzovat a vyhodnocovat stávající programy, identifikovat možné mezery ve službách a navrhovat inovativní řešení k naplnění těchto potřeb. Důraz je kladen na participativní přístup, což zahrnuje zapojení komunity a zainteresovaných stran do všech fází procesu, od návrhu po hodnocení. Předmět také poskytuje nástroje a strategie pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a dopadu programů v rámci cílových komunit.

Předmět se zaměřuje na specifika řízení služeb určených pro jedince, kteří potřebují kombinaci zdravotní a sociální péče. Studenti se seznámí s klíčovými aspekty provozu těchto služeb, včetně financování, personálního řízení, koordinace péče a kvality služeb. Předmět také pokrývá otázky týkající se etiky a právních aspektů v rámci zdravotně sociálních služeb, aby studenti mohli efektivně a eticky reagovat na výzvy, které se v tomto sektoru vyskytují.

Předmět studenty zasvětí do základních principů a praktik efektivního řízení v oblasti sociální práce a konzultací. Předmět se zaměřuje na vývoj dovedností potřebných pro plánování, organizování a hodnocení sociálních služeb a poradenských programů. Studenti se naučí, jak efektivně komunikovat s týmem, klienty a zainteresovanými stranami, jak řešit konflikty a jak vytvářet a udržovat vysokou kvalitu služeb. Kromě toho je kladen důraz na etické aspekty řízení a rozhodování v oblasti sociální práce a poradenství.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Miroslav Svatoš, MPA